Çerez Örnek

YÖNETMELİK


Yönetmelik

Yönetmelik

EGE ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

Toplantı Tarihi:26/04/1988                                                                 Toplantı Sayısı: 4

KARAR 6

           Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi İşleyiş Yönergesinin Görüşülmesine Geçildi.
           Neticede; Yönergenin aşağıdaki şekli ile kabulüne,  oy biriliği ile karar verildi.

EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ’NİN İŞLEYİŞ YÖNERGESİ.

KURULUŞ:
Madde 1-      
         Ege Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak “Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.

AMAÇ VE KAPSAM:
Madde 2-
Merkezin Amacı;
a) Atatürk’ün Hayatı, yetiştiği dönem,  Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin çeşitli yönleriyle ilgili araştırmalar yapmak,
b) Atatürk İnkılâbını incelemek,

c) Atatürk İlkelerini ve Atatürkçülüğü, bütün özellikleriyle ortaya koymaktır.

Bu Amaç İçin;

  • Atatürk, dönemi, ilkeleri, inkılâpları kısaca 1881 den günümüze kadar olan dönemi içine alan tarihi, iktisadi ve sosyal alanda, kitap, dergi, her çeşit belge ve bilgiyi gerektiğinde sözlü ve görüntülü olarak tespit edip toplar ve saklar.
  • Atatürk, dönemi,  ilke ve inkılâpları konusunda araştırmalara yardımcı olur.
  • Öteki Türk ve Dünya bilim ve araştırma kurumlarıyla amaca uygun konularda iş birliği yapar.
  • Asıl görevi eğitim-öğretim olan Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümünün yapacağı yayınlara destek olur.

ORGANLARI:
Madde 3-      
Merkezin organları şunlardır:

  • Merkez Müdürü
  • Merkez Yürütme Kurulu

MERKEZ MÜDÜRÜ
Madde 4-
         Merkez Müdürü Rektör tarafından üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanır, ve süresi biten müdür yeniden atanabilir. Merkez Müdürü en çok bir veya iki yardımcı atayabilir. Müdürün görevi başında bulunmaması durumunda yardımcısı vekalet eder. Müdürdün üç aydan fazla görevinin başında bulunmaması durumunda görevi sona erer.

Madde 5-
Müdürün Görevleri Şunlardır;
         Merkez faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Rektör’e karşı sorumludur. Ayrıca;

  • Yönetim Kuruluna Başkanlık eder ve alınan kararları uygular.
  • Merkezi temsil edip idare işlemlerini yürütür. Bütçe tekliflerini hazırlayıp rektörlüğe sunar.
  • Yurtiçi ve yurtdışı bilim kurumları, araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yaparak, amaca uygun projelerin gerçekleşmesini sağlar.
  • Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlayıp, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektör’e sunar.

Madde 6-
         Yönetim kurulu, merkezin çalışma alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, üç yıl için, Merkez Müdürdü tarafından teklif edilen ve Rektör tarafından onaylanan biri Müdür Yardımcısı olmak üzere dört öğretim elemanından oluşur. Yönetim Kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verilir.
         Yönetim kurulunun karar haline getirilen ve Rektörlüğe gönderilen tutanakları üyelerin incelenmesine her zaman açıktır.

Yönetim Kurulunun Görevleri:
Madde 7-
         Yönetim Kurulu, ayda en az bir defa toplanarak Merkezin faaliyeti ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar alır.
         Merkezin ilim çalışmalarında görevlendireceği elemanların tespiti ve Merkezdeki (kitaplık görevlisi, arşiv uzmanı veya öteki teknik) elemanların tayini ile ilgili durumlarda başkanın tekliflerini inceler ve Rektörlük makamına önerilmesine karar verir.
         Başkanın her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun hazırlanmasına ilişkin esasları tespit eder ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlar. Merkezin bütçe tasarısını karara bağlar. Araştırma, yayın veya öğretime yardımcı konularda karar verir.

YÜRÜRLÜK;
Madde 8-
         Bu Yönerge Ege Üniversitesi Senatosunca kabulünden sonra yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:
Madde 9-
         Yönergeyi Ege Üniversitesi Rektörü Yürütür.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ